Dlaczego tak, a nie inaczej, czyli słów kilka o naszym przedszkolu

„Sprawdzianem poprawności edukacji jest szczęście dziecka”,

„Nauczyciel musi być, jak promień, którego ciepło aktywizuje, ożywia i zaprasza”,

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

To drogowskazy pedagogicznej praktyki, credo programu wychowania przedszkolnego, „Ogródek Marysieńki”, którego jestem autorką.

 

Wszystko, cokolwiek dzieje się w naszym przedszkolu ma źródło w montessoriańskim, pełnym szacunku podejściu do dziecka, w idei, której celem jest przygotowanie małego człowieka do samodzielnego, aktywnego i świadomego życia w otaczającym go świecie. Jest to miejsce dzieci i dla dzieci. Tworzone z myślą o Nich, tak jak kiedyś montessoriańskie Domy Dziecięce.

Ośrodek Edukacyjny Montessori jest placówką edukacyjną. Edukacja dziecka jest nadrzędnym celem naszej działalności. Ma ona być mądra i skuteczna. Zajęcia w „Ogródku Marysieńki” podzielone są na trzy zasadnicze grupy: zajęcia edukacyjne, zajęcia ruchowe i zajęcia artystyczne. Realizacja szczegółowych edukacji uzależniona jest od dnia i kondycji grupy. Z codziennego życia wyeliminowany jest pośpiech a stałość kadry nauczycielskiej, zasad i zasadniczych elementów programu czyni życie dziecka niezwykle harmonijnym i przewidywalnym, co ma kluczowe znaczenie dla Jego prawidłowego rozwoju. Dzieci rozwijają pasje, poznają otoczenie, w którym żyją, pracują z radością i uczą się uniwersalnych wartości. Jest też czas na swobodną zabawę i katechezę; doświadczenia, majsterkowanie, zachwycanie się przyrodą i architekturą. Uczymy dzieci dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka hiszpańskiego. Zajęcia językowe odbywają się codziennie, prowadzone są w oparciu o ciekawe i angażujące pomoce dydaktyczne, zgodnie z planem dnia. Dużą wagę przywiązujemy także do nauki języka polskiego. Język to nie tylko słownictwo, ale przede wszystkim, tożsamość narodowa, miłość Ojczyzny, wiara, kultura, tradycja. Serce każdego szczęśliwego człowieka. Dzieci uczestniczą w zajęciach czytelniczych, ortofonicznych, logopedycznych; uczą się wierszyków, rymowanek, biorą udział w programach artystycznych. Dzieci mają olbrzymią potrzebę porozumiewania się i poznawania języka ojczystego. Pozbawione tej możliwości czują się nieszczęśliwe. Przywiązujemy dużą wagę do równowagi w rozwoju i realizacji potrzeb dziecka. Tworzymy placówkę dla dziecka uwzględniającą właśnie Jego potrzeby

 

Jesteśmy placówką nastawioną na dbałość o równowagę i harmonijny rozwój dziecka. Warto przytoczyć najważniejsze założenia pedagogiki Montessori: „Dziecko, jak i jego pracapowinny być otoczone szacunkiem. Dziecko ma niespotykaną zdolność do nauki-uczy się całym sobą. W związku z tym musi rozwijać się motorycznie, emocjonalnie, społecznie, duchowo i intelektualnie, aby wyrosnąć na pełnowartościowego człowieka. Dotyk i ruch mają duże znaczenie a dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez doświadczenie i osobiste działanie. Nauczyciel proponuje zadania a dziecko dokonuje wyboru pracy, zarówno, co do rodzaju, formy oraz miejsca. Samodzielny wybór pracy pobudza zainteresowanie i zwiększa jej efektywność. Dorosły pełni funkcję promotora i darzy dziecko zaufaniem. Dziecko zdobywa poczucie własnej wartości, nie jest zmuszane i nie frustruje się. Jest radosne i szczęśliwe. Środowisko jest tak przygotowane, aby zaspokajało rozwojowe potrzeby dziecka. Porządek, harmonia, równowaga i stymulacja odgrywają tu dużą wagę. Edukacja –kształcenie i wychowanie dziecka przesycone są troską o środowisko, w którym żyjemy i przebiega w duchu pokoju.”

 

Harmonijnie rozwijające się dziecko wierzy we własne możliwości rozwoju, ma poczucie własnej wartości, staje się odpowiedzialne za siebie i innych, coraz bardziej uniezależnia się od zewnętrznych wpływów. Dziecko pracuje każdego dnia tworząc człowieka, którym się staje. Normalizacja jest głównym celem rozwoju i wychowania- dziecko wtedy nie jest nadpobudliwe, ale nie jest też zahamowane, nie staje się aroganckie, ale nie jest też nieśmiałe itd. Aby uzyskać tę równowagę niezbędne jest zapewnienie dziecku swobody ruchu i działania.

 

Dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych, muzyczno-ruchowych; tańczą i śpiewają. Każdego dnia przedszkolaki przebywają na świeżym powietrzu-uczestniczą w spacerach i wycieczkach, bawią się w ogródku, parku czy placu zabaw. Czerpiemy tu inspiracje z norweskich wzorów, gdzie dzieci przebywają dużo na powietrzu, pomimo ostrego klimatu, i są oswajane z ruchem ulicznym. Takie podejście uczy dzieci dzielności, pokonywania trudności i rozwiązywania problemów, co przekłada się na bardzo duże zdolności adaptacyjne w życiu dorosłym. Zapewnienie odpowiedniego rozwoju motorycznego dziecka w bardzo dużym stopniu ułatwia zdobywanie umiejętności w pozostałych edukacjach.

 

Stałość kadry nauczycielskiej, kameralność placówki, prowadzenie zajęć przez nauczycieli, specjalistów stale przebywających wśród dzieci pozwala na dostosowanie harmonogramu dnia do indywidualnych potrzeb dzieci. Przedszkole nie tylko realizuje podstawę programową MEN, ale wzbogaca określone w niej zadania i formy realizacji. Realizowany w przedszkolu autorski program, jest programem optymalnego rozwoju dla każdego dziecka z uwzględnieniem różnic indywidualnych. Powszechność a także skuteczność wszechstronnej i specjalistycznej edukacji będącej gwarancją prawidłowego rozwoju decyduje o wyjątkowości przedszkola.

 

Podstawowym celem edukacyjnym jest harmonijny rozwój dziecka, stymulacja tego rozwoju i bardzo dobre przygotowanie do rozpoczęcia i kontynuacji I etapu edukacji w szkole realizowane w duchu niezależności i wolności. Dzieci mają zapewnioną wolność do pracy, ale jednocześnie podążają według wyznaczonych zasad, które pozwalają na pracę dziecka, jako części grupy. Zasadą jest pozwalać dziecku na tyle, na ile można i ograniczać na tyle, na ile trzeba. W uproszczeniu i telegraficznym skrócie jest to przygotowanie do życia.  Między innymi dlatego nazwaliśmy nasz program: „Szkoła życia i przyjaźni dla dzieci w wieku przedszkolnym”.  Pedagogika Montessori to szacunek dla dziecka, jako odrębnej istoty – uczącej się podejmowania samodzielnych decyzji i odpowiedzialności. To zaprzeczenie nadopiekuńczości. To odrzucenie rygoryzmu na rzecz zaufania wobec działań dziecka. To odrzucenie źle rozumianego bezstresowego wychowania na rzecz poszanowania granic i  drugiego człowieka.

 

Przygotowanie do życia małego człowieka jest realizowane poprzez odpowiednie ułożenie dnia w przedszkolu. Praca własna trwa od godziny 7.30 kiedy to przychodzą pierwsze przedszkolaki, witają się, rozmawiają wzajemnie ze sobą i z dorosłymi, pracują w ramach najróżniejszych edukacji indywidualnie bądź w parze czy małej grupie. W międzyczasie przygotowują śniadanie, wspólnie jedzą, sprzątają po sobie, dbają o higienę i toaletę, upominają się wzajemnie, gdy ktoś zapomni zasad.

 

Każdy dzień rozpoczyna się od pracy własnej, ponieważ wtedy dzieci uczą się samodzielności, dążą do niezależności i umiejętnie korzystają z wolności. Wybierają materiał, który je interesuje, zadania, które je pasjonują, zajmują się tym, co je pociąga. Dziecko mając ciekawe otoczenie pokazuje, jak bardzo jest mądre, logiczne, konstruktywne w dążeniu, jak pragnie uczyć się i zdobywać wiedzę. Z jaką pasją dąży do celu i jaką czerpie satysfakcję, gdy cel osiągnie. Nie oznacza to, że czasami nie psoci lub, że nie wymaga kontroli dorosłego. W naszym przedszkolu – zgodnie z założeniami Montessori - nie ma kar, nie ma krzyku ludzi dorosłych na dzieci, nie stawia się dzieci do kąta, nikogo nie straszy się konsekwencjami itp. Ale jednocześnie nie ma też samowoli, chaosu, nudy, czy wykonywania pracy ze względu na nagrodę. Już samo to, że każdego dnia dzieci dokonują szeregu indywidualnych wyborów wraz z konsekwencjami swoich decyzji jest krokiem milowym w ich rozwoju. Rzeczą fenomenalną wprost jest porządek utrzymywany przez dzieci w bogato wyposażonych salach montessoriańskich, pełnych pomocy , ćwiczeń czy zabawek edukacyjnych równo ułożonych na półkach. Nie oznacza to wcale, że nigdy nie zdarza się sytuacja, że przedszkolak, który zapomniał zasad zrobi nieporządek i nie odłoży na miejsce kolejno branych przez siebie pomocy.  Już samo pozwolenie dziecku na pracę z cennymi przedmiotami, pokazuje różnicę w spojrzeniu na wychowanie. Podobnie jest z prawem do błędu. W pedagogice Montessori błąd jest naturalnym etapem na drodze własnego rozwoju.

 

Praca w ciszy, spokoju, ład i porządek przekładają się na ogólną harmonię w rozwoju. Dzieci w tak zorganizowanym otoczeniu wprost rozkwitają i czują się szczęśliwe. Mają dużo swobody w zabawach i zajęciach. Nauczyciel jest przede wszystkim pomocnikiem i przewodnikiem w indywidualnym rozwoju dziecka. Dużą wagę w przedszkolu przywiązujemy do rozwoju osobowości dziecka z zachowaniem jego autonomii i szacunku wobec samego siebie, innych dzieci a także w relacjach dorosły- dziecko.

 

W przedszkolu mamy elementy stałe w harmonogramie dnia np. między godziną 12:00 13:00 kończy się praca własna, obiad w zależności od dnia jemy przed lub po spacerze. Każdego dnia spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu: na spacerach, wycieczkach czy w ogródku. W poniedziałek i piątek mamy rano zajęcia sportowe. Raz w tygodniu mamy zajęcia geograficzne – bardzo lubiany przez dzieci Klub Podróżnika, zajęcia plastyczne oraz kulinarne. W tygodniu dużo czasu poświęcamy na logopedię w różnorakiej formie, zajęcia polonistyczne i matematyczne przy stoliku. Regułą jest, że prawie codziennie mamy zajęcia muzyczne, które na przemian raz przybierają formę zajęć tanecznych, innym razem ruchowych bądź śpiewania lub muzykowania na instrumentach.

Wpisanie w plan dnia i tygodnia tak wielu różnorodnych aktywności zapewnia dziecku wysoki poziom stymulacji, której potrzebuje. Poszczególne aktywności realizują różne potrzeby rozwojowe dzieci, np.: rozwój języka stymulowany jest poprzez rozmowę z dzieckiem, wspólnie spędzony czas, zabawę, śmiech i śpiew, naśladowanie, czytanie.

Dzieci każdego dnia przebywają najczęściej 2-3 godziny na świeżym powietrzu. Codziennie żegnają się z przedszkolem z uczuciem lekkiego niedosytu i na drugi dzień z radością wracają. Niezbyt często łapią infekcje jak również szybko z nich wychodzą. Czas wypełniony mają ciekawymi zadaniami, doświadczają wiele radości, szczęścia, satysfakcji, wolności i niezależności.

 

Przedszkole przepełnione miłością, radością, zabawą, bogate w wycieczki i kontakty z ludźmi stwarza optymalne warunki do rozwoju i wkroczenia w dorosłe życie. Samo otoczenie, w którym przedszkolak przebywa jest przystosowane do potrzeb dziecka w różnym wieku, co daje szansę na indywidualny rozwój niezależnie od etapu rozwoju. Społeczność składająca się z wychowanków w różnym wieku sprzyja wymianie inspiracji, zdolności, umiejętności i kształtowaniu postaw społecznych w sposób naturalny. Dzieci uczą się pokonywania trudności, służenia pomocą, nawiązywania sympatii i przyjaźni.

Nasze przedszkole z założenia opiera się na pracy w małej grupie i kameralności.  Mała grupa i kameralność przedszkola ułatwiają bezpośredni kontakt dzieci między sobą a właściwy klimat gwarantuje pełne poczucie bezpieczeństwa. Wspólna zabawa, praca, nauka, wspólne rozmowy, spacery, posiłki, wycieczki, uroczystości tworzą wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu i akceptacji. Dzieci zacieśniają więzi między sobą i nauczycielami. Darzą się sympatią i zrozumieniem. Kameralny klimat tworzy niepowtarzalne miejsce. Wpływa to korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny. Mała liczebnie grupa pozwala każdemu dziecku z osobna i grupie jako całości na pełny dostęp do wszechstronnej edukacji i stymulacji rozwoju.

 

Przestrzeń Ośrodka Edukacyjnego Montessori przygotowaliśmy z dużą starannością, sale są przestronne pomalowane na jasne kolory, stanowią tło dla materiału edukacyjnego, z którym dzieci pracują. W przejściu między salami zorganizowana została wystawa zdjęć z życia przedszkola. Dzieci odnajdują na nich siebie i swoich kolegów czy panie. Dysponujemy piękną salą do zajęć ruchowych wyposażoną w sprzęt do ćwiczeń SI (integracji sensorycznej) i bogatym, wszechstronnym dydaktycznie materiałem rozwojowym. Dzieci w naszej placówce czują się szczęśliwe, co pokazuje piękna galeria zdjęć z życia placówki.

 

Mamy również przedszkolny ogródek, który oprócz funkcji rekreacyjnej pełni rolę dydaktyczną. Dzieci mają kontakt z przyrodą i uprawiają rośliny. Przedszkolaki uczą się poszanowania przyrody i szacunku dla życia. Butelki po wodzie, sokach i napojach odnosimy wspólnie do ekologicznych pojemników. W placówce jest wspaniały kotek Bumi, niezwykle spokojny i urokliwy. Dzieci bardzo go lubią, obserwują i bawią się. Ma to niezwykle ważny walor terapeutyczny.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nowe zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zmiana ustawień w popularnych przeglądarkach

Internet Explorer 9.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

(Więcej na stronie o przeglądarce Internet Explorer)

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
(Więcej na stronie o przeglądarce Mozilla Firefox)

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen
(Więcej na stronie o przeglądarce Chrome)

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
(Więcej na stronie o przeglądarce Opera)

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
(Więcej na stronie o przeglądarce Safari)